Languages


בקפולקר

RTEmagicC_Demo_06.jpgמינית(. חד )שותפות אלמן קאנשטאט. באד בשטוטגרט- 1960 בדצמבר ב-12נולד שטוטגרט. באוניברסיטת האמנות ותולדות גרמנית ספרות היסטוריה,למד

הבחירה איזור מטעם הגרמני( )הפרלמנט בבונדסטאג הירוקים סיעת כחבר משמש 1994 משנתהחל

האדם. זכויות בתחום וכדוברה הסיעה של הראשי כמזכיר משמש 2002 משנתקלן.

הדין סדרי ועדת הומניטרי, וסיוע אדם לזכויות הועדה כחבר בק משמש הבונדסטאג של הנוכחיבמושב בקבוצה בק חבר כן כמו הבונדסטאג(. של הבכירה הניהול )ועדת הזקנים“ ו“מועצתוהחסינות ישראל-גרמניה.הפרלמנטרית

פוליטית:קריירה השלום תנועת ובינהם שונים ופוליטיים חברתיים בארגונים פעיל בק היה השמונים שנות מראשיתהחל

לתחום 1987-1990 השנים בין אחראי והיה 1985, בשנת הירוקים למפלגת הצטרף הואהעצמאית.

Volker Beck in the german Bundestagבעיקרה עוסקת בבונדסטאג בק פולקר של עבודתו בבונדסטאג. הירוקים סיעת במסגרתהלהט“ב בנושא רבות פועל גם בק החוק. שלטון על והגנה החוק בפני שוויון והמיעוטים, האדם זכויותבנושא על דגש שימת תוך ובשואה, השנייה העולם במלחמת הנאצים פשעי על גרמניה של האחריותלקיחת

בק פולקר שימש 1991-2004 השנים בין הקורבנות. לפיצוי הולמים פתרונות ובמציאת ההנצחה,תחום גרמניה. של הלהט“ב ארגון כדוברגם

13-17(: )מושבים בבונדסטאג פרלמנטריות ויוזמותפעילות 1994-1998- כהונה תקופת ה-13-המושב

מיניים. חד לזוגות הזכויות שוויון נושא את בבונדסטאג בק פולקר הוביל ה-90, שנות בראשיתכבר

המשטר של יהודיים לקורבנות קבוע חודשי פיצוי המבטיח חוק אופוזיציה, כחבר בק, קידםבמקביל בברלין המרכזית האנדרטה הקמת רעיון בגיבוש חלק לקח גם זו בתקופה אירופה. במזרח החייםהנאצי בשואה. היהודיים הנרצחים זכרלהנצחת

RTEmagicC_VBundNitzanHorowitzKnesset_02.jpg1998-2002 ה-14-המושב

הנאצי המשטר מעול סבלו אשר הכפייה לעובדי הפיצויים ומתן ההכרה בנושא בק התמקד זובתקופה הצליח בק פולקר בשואה. שנרצחו אירופה יהודי לזכר האנדרטה הקמת קידום בהמשך כןוכמו רבות בק עסק בנוסף מיניים. חד זוגות של השותפות בברית החוקית ההכרה לידי להביא זובקדנציה השונים. המיעוטים של זכויותיהם למען ובמאבק לגרמניה ההגירה נושא בהסדרת זובתקופה

2002-2005 15-המושב

הירוקים. סיעת של הראשי כמזכיר בק משמש זה ממושבהחל מיניים, חד זוגות של השותפות ברית הסדרת הגירה, בנושאי היתר בין בק פולקר עסק זהבמושב לחיזוק בק פעל כן כמו אזרחים. של האישי המידע להגנת הזכויות ובייחוד הפרט זכויות להגנתחוקים האירופי. לפרלמנט הבונדסטאג בין הפעולה ושיתוףהייצוגיות

RTEmagicC_Schule_05.jpgהמשיך הוא בבונדסטאג. הירוקים סיעת של הראשי כמזכיר לשמש בק שוב נבחר ה-16-17במושבים

אירופה בגרמניה, – והמצפון ההתאגדות הדת, הדיבור, חופש האדם, זכויות ההגירה, נושאי אתלקדם ובסיוע מיעוטים של האפליה כנגד יומי יום באופן בק פועל בנוסף העולם. ברחבי נוספיםובמקומות העולם. ברחבי שונים אדם זכויות וארגוני לפעיליוהגנה

הבאים: הגופים של הנאמנים חבר או המייעצת הועדה כחבר בהתנדבות בק פולקר משמש היתרבין

הנאצי המשטר לקורבנות הסן הפדרלית המדינה של הנזקקים קרן

בשואה שנרצחו אירופה ליהודי הזיכרון קרן

והעתיד“-ברלין האחריות „הזיכרון, קרן

ברלין השואה- מוזיאון של הקרן

פוטסדם – בק לאו קרן

ברלין – היהודי-אמריקני הוועד

דיסלדורף – הגזענות כנגד והתיעוד המידע מרכז

סקסואלים בי הומוסקסואלים, לסביות, של לזכויותיהם הירשפלד-אדי קרן

ברליןוטרנסג’נדרים- גרמניה – והסיוע העזרה קואליציית

קלן – האיידס בתחום והמניעה הסיוע התמיכה, מרכז

2011 מאי אחרון:עדכוןБиография

Активную политическую деятельность Фолькер Бек начал в начале 80-х годов в независимом движении в поддержку мира, в 1985 году вступил в партию «Зеленых», с 1987 по 1990 год был докладчиком фракции «Зеленых» в Бундестаге по вопросам сексуальных меньшинств.

Volker Beck - Keine halben SachenВ Бундестаге Фолькер Бек выступает за укрепление гражданских прав, защиту принципов правового государства, за равноправие и против дискриминации меньшинств в обществе. Политика внутренней безопасности, основанная на верховенстве закона, является важным аспектом его деятельности.

Принятие ответственности за историю своей страны является для Фолькера Бека условием для обустройства будущего, поэтому уже много лет он выступает за выплату компенсаций жертвам национал-социализма и за достойное сохранение памяти.

Фолькер Бек с 1991 года по март 2004 года был представителем Союза геев и лесбиянок в Германии (LSVD).

13-йVolker Beck Art -16-й созывы. Еще в начале 90-х годов Фолькер Бек вынес на повестку дня вопрос обеспечения равноправия однополного гражданского партнерства и вопрос о принятии Антидискриминационного закона. В Бундестаге 13-го созыва (1994-1998), находясь в оппозиции, ему удалось добиться того, чтобы проживающие в Восточной Европе евреи-жертвы фашизма могли получать ежемесячную пенсию в размере 250 немецких марок. Правящая в то время коалиция ХДС/ХСС и СвДПГ поддержала предложение Фолькера Бека о введении в уголовный кодекс отдельного состава преступления в виде тяжкого сексуального насилия в отношении детей (§ 176 a УК ФРГ). Уже в то время Бек активно выступал за возведение Мемориала памяти убитых евреев Европы.

Volker Beck redet auf einer DemonstrationВ Бундестаге 14-го созыва (1994-1998) особым направлением его деятельности является тема выплаты компенсаций угнанным на принудительные работы в Германию и вопрос создания Мемориала памяти убитых евреев Европы. Фолькеру Беку удалось добиться принятия Закона об однополых гражданских партнерствах и успешно отстоять его в Федеральном конституционном суде. Бек представлял свою фракцию на переговорах о принятии первого Закона об иммиграции и антитеррористического законодатствальства после 11 сентября 2001 года. Фолькер Бек также обсуждал вопросы реформирования долгового, арендного и гражданского процессуального законодательства с тогдашним Федеральным министром юстиции г-жой Гертой Дойблер-Гмелин.

Volker Beck diskutiert mit Schülerinnen und SchülernВ Бундестаге 15-го созыва Фолькер Бек был Первым парламентским управляющим фракции «Зеленых» и выступал в качестве ведущего на переговорах по Закону об иммиграции в совместной комиссии Бундестага и Бундесрата. Здесь он отстаивал космополитичную и ориентированную на принципы правового государства политику против популистских выпадов со стороны блока ХДС/ХСС. Фолькер Бек добился принятия закона об изменении статуса гражданских партнерств и внедрения горизонатального принципа в Антидискриминационный закон. Совместно с Биргит Бендер он разрабатывает Закон о генетической диагностике.

Бек выступал за включение рамок, соответствующих принципам правового государтсва, в Закон об идентификации личности с помощью анализа ДНК, а также за реформу законодательства о собраниях, учитывающее в большой степени основные гражданские права. Он выступает за укрепление права Бундестага оказывать влияние на законодательные акты Европейского союза.

Volker Beck im Nahen OstenВ Бундестаге 16-го созыва Фолькер Бек был переизбран на пост Первого парламентского управляющего фракции «Зеленых» в Бундестаге. Наряду с основными направлениями своей деятельности в прошлом в сфере внутренней и правовой политики в этом созыве Фолькер Бек на посту представителя фракции по вопросам прав человека активно выступал за обеспечение соблюдения прав человека во всем мире.

В Бундестаге 17-го созыва Фолькер Бек занимает пост Первого парламентского управляющего фракции и является ее представителем по вопросам прав человека. Основными направлениями его деятельности в сфере прав человека в настоящее время является свобода вероисповедания в Германии, Европе и мире, европейская политика против дискриминации и защита правозащитников во всем мире.فولكر بِيك (كولن)، تحالف 90 / الخضر

القائم بالأعمال البرلماني الأول

 من مواليد 12 ديسمبر 1960 في شتوتغارت – باد كانشتات، أرمل (شراكة حياة).

RTEmagicC_t_Volker_Beck_2009-09-17_07_Foto_Angelika_Kohlmeier.jpg دراسة التاريخ وتاريخ الفن والأدب الألماني في شتوتغارت.

 عضو المجلس الرئاسي لحزب تحالف 90 / الخضر منذ عام 2002.

 نائب في البوندستاغ (البرلمان الألماني الاتحادي ) منذ عام 1994؛ من 1994 إلى 2002 المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لتحالف 90 / الخضر لشؤون السياسات القانونية، ومنذ عام 2005 المتحدث لشؤون سياسات حقوق الإنسان؛ من عام 1998 إلى عام 2002 المنسق في الكتلة البرلمانية لمجموعة العمل الخاصة بالشؤون الداخلية والقانون والمرأة والشباب والالتماسات؛ منذ عام 2002 القائم بالأعمال البرلماني الأول لكتلة تحالف 90 / الخضر.

  العضوية في هيئات البوندستاغ

 عضوية عاملةRTEmagicC_PalestineBlogger_02.jpg

  • لجنة الشيوخ
  • لجنة مراجعة الانتخابات والحصانة واللائحة الداخلية
  • لجنة حقوق الإنسان والإغاثة

 عضو نائب

  • لجنة الشؤون الداخلية

 العضوية في هيئات أخرى

 عضو عامل

  • لجنة الوساطةBiography of Volker Beck

Volker Beck has been a Member of the Bundestag for Cologne since 1994.

Born on 12 December 1960 in Stuttgart-Bad Cannstatt; widowed (gay life partnership).

Volker BeckHe is the Spokesperson for Domestic Policies and Religion for the ALLIANCE 90/THE GREENS parliamentary group and executive of the German-Israeli Parliamentary Friendship Group.

He was legal affairs spokesman for the ALLIANCE 90/THE GREENS parliamentary group (1994-2002) and political coordinator of the Working Group on Internal and Legal Affairs, Women and Youth within the parliamentary group’s executive committee (1998-2002) and leading Parliamentary Secretary for the ALLIANCE 90/THE GREENS parliamentary group, a member of the Greens‘ party council and human rights spokesman for the parliamentary group (2002-2013).

In 1980 he passed his Abitur (English equivalent to A Levels). He also completed his civil service duties.

He studied art history, history and German language and literature at the University of Stuttgart.

Political career:
At the beginning of the 1980s he was politically active in the non-aligned peace movement, joining the Greens in 1985, where he was responsible for gay issues within the Greens parliamentary group in the Bundestag from 1987 to 1990.
In the Bundestag he works towards the strengthening of civil rights, defence of the rule of law, equality before the law and against discrimination of minorities within society. One of the main points of political focus in his work is a domestic security policy which emphasises the rule of law.

He sees the Germans taking on responsibility for their history as vital for them to be able to shape the future; for this reason, he has for years been seeking to ensure compensation for all victims of National Socialism and for a worthy form of remembrance.
From 1991 to March 2004, Volker Beck was spokesman for the Lesbian and Gay Association in Germany (LSVD).

Volker Beck in the german Bundestag13th – 16th electoral term
As early as the 1990s, he brought the issues of equal rights for homosexual life partnerships and an anti-discrimination law onto the agenda in the Bundestag. During the 13th electoral term (1994-98), as a member of the opposition he was successful in ensuring that Jewish victims of the Nazi regime living in Eastern Europe were able to receive a monthly pension of 250 Deutschmark. The coalition of the CDU/CSU and the FDP in power at the time also took up his proposal to create a separate offence of severe sexual abuse of children (§176 a of the Criminal Code). Already by then, Volker Beck was lobbying for the construction of a memorial to the murdered Jews of Europe.

During the 14th electoral term (1994-98), Volker Beck focused in particular on compensation for forced labourers and slave labourers under the Nazi regime and the building of a memorial to the murdered Jews of Europe. He was successful in bringing about an act on registered partnerships for same-sex couples and successfully defended the law at the Federal Constitutional Court.

Volker Beck in schoolHe negotiated the first Immigration Act on behalf of his parliamentary group, along with the anti-terror legislation set in motion by the events of the 11th of September 2001. He was involved in negotiations with the Federal Justice Minister at the time, Herta Däubler-Gmelin, on reform of the law of obligations, tenancy law and civil procedure.

In the 15th electoral term, as leading Parliamentary Secretary, Volker Beck was chief negotiator in the Mediation Committee for his parliamentary group, in regards to the subject of immigration . In this context, he defended the idea of an outward-looking policy, with a strong focus on the rule of law, against the populist proposals being made by the CDU/CSU. He was successful in bringing about a law amending the act on registered partnerships and ensuring a horizontal approach on the anti-discrimination act. Together with Biggi Bender, he is now involved in bringing about a law on genetic diagnostics.

Volker Beck has also backed rule-of-law limits for the Act concerning the Establishment of a Person’s Identity by means of DNA Analysis and reform of the law on the right to assembly in line with the principles enshrined in the Basic Law. He supports strengthening the Bundestag’s right to participate in European Union legislative acts.

Volker Beck ArtIn the 16th electoral term, Volker Beck was once again successful in his candidacy as First Parliamentary Secretary of the parliamentary group in the Bundestag. As well as continuing to focus on home and legal affairs, as human rights policy spokesman he was also heavily involved in human rights on a global level.

In the current 17th electoral term, Volker Beck is still First Parliamentary Secretary of the parliamentary group in the Bundestag and is spokesman for Human Rights. His political focuses are the Freedom of Religion an Belief – in Germany, Europe and worldwide, the fight against discrimination (especially in Europe) and the protection of Human Rights Defenders.

Memberships

Bundestag Bodies – Full member:
Council of Elders, Committee for the Rules of Procedure and Immunity, Committee on Human Rights and Humanitarian Aid, Commission of the Council of Elders on the Legal Status of Members of the Bundestag

Bundestag Committees – Substitute Member:
Mediation Committee, Committee on Internal Affairs

Memberships on boards of trustees, supervisory boards and in other bodies: 
– Hessian Hardship Fund for Victims of National Socialist Injustice, Wiesbaden, (advisory board spokesman)
– Foundation for the Memorial to the Murdered Jews of Europe, Berlin (member of the board of trustees)
– Foundation „Remembrance, Responsibility and the Future“, Berlin (member of the board of trustees)
– Foundation for a German Holocaust Museum, Berlin (member of the board of trustees)
– Working Group on Support for Victims in the Federal Republic of Germany, Berlin (member of the advisory board)
– Leo Baeck Foundation, Potsdam (trustee)
– The American Jewish Committee, Berlin (member of the advisory board)
– Information- and documentation centre for work against racism, Düsseldorf (member of the advisory board)
– Bundesverband Deutscher Stiftungen (Association of German Foundations), Berlin (member of the parliamentarian advisory board)
– Hirschfeld-Eddy Foundation for the Human Rights of Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgender People, Berlin (member of the board of trustees)
– Aktion Deutschland Hilft (Germany’s Relief Coalition), Bonn (member of the board of trustees)

Other memberships: 
– Cologne AIDS support
– Humanist Union, Berlin
– Lesbian and Gay Association in Germany (LSVD), Cologne
– „Against Forgetting – For Democracy“, Berlin
– German Peace Society – Association of Conscientious Objectors, Velbert
– Association for Information and Advice for Nazi Persecutees, Cologne
– Society of Patrons of the Berlin-Schöneweide Forced Labourers


 

short:

Volker Beck
MP, Alliance 90/The Greens
Policy officer

Born on 12 December 1960 in Stuttgart-Bad Cannstatt; widowed (civil partnership).
Studied history, art history and German language and literature in Stuttgart.

Member of the Alliance 90/The Greens party council from 2002 to 2013; member of the German Bundestag since 1994.
Spokesman on internal affairs and religious policy for the Alliance 90/The Greens parliamentary group since 2013; chairman of the German-Israeli Parliamentary Friendship Group of the German Bundestag since 2014; spokesman on legal policy for the Alliance 90/The Greens parliamentary group from 1994 to 2002 and on human rights from 2005 to 2013; political coordinator of the working group on internal and legal affairs, women, youth and petitions within the parliamentary group’s executive committee from 1998 to 2002; first Parliamentary Secretary of the Alliance 90/The Greens parliamentary group from 2002 to 2013.

Membership of Bundestag bodies and parliamentary posts
Member
– Committee on Internal Affairs
– Committee for the Scrutiny of Elections

Substitute member
– Committee on Legal Affairs and Consumer Protection
– Committee on the Digital Agenda


 

.Impressum