Update May 2011

RTEmagicC_Demo_06.jpgמינית(. חד )שותפות אלמן קאנשטאט. באד בשטוטגרט- 1960 בדצמבר ב-12נולד שטוטגרט. באוניברסיטת האמנות ותולדות גרמנית ספרות היסטוריה,למד

הבחירה איזור מטעם הגרמני( )הפרלמנט בבונדסטאג הירוקים סיעת כחבר משמש 1994 משנתהחל

האדם. זכויות בתחום וכדוברה הסיעה של הראשי כמזכיר משמש 2002 משנתקלן.

הדין סדרי ועדת הומניטרי, וסיוע אדם לזכויות הועדה כחבר בק משמש הבונדסטאג של הנוכחיבמושב בקבוצה בק חבר כן כמו הבונדסטאג(. של הבכירה הניהול )ועדת הזקנים“ ו“מועצתוהחסינות ישראל-גרמניה.הפרלמנטרית

פוליטית:קריירה השלום תנועת ובינהם שונים ופוליטיים חברתיים בארגונים פעיל בק היה השמונים שנות מראשיתהחל

לתחום 1987-1990 השנים בין אחראי והיה 1985, בשנת הירוקים למפלגת הצטרף הואהעצמאית.

RTEmagicC_Ehe_04.jpgבעיקרה עוסקת בבונדסטאג בק פולקר של עבודתו בבונדסטאג. הירוקים סיעת במסגרתהלהט“ב בנושא רבות פועל גם בק החוק. שלטון על והגנה החוק בפני שוויון והמיעוטים, האדם זכויותבנושא על דגש שימת תוך ובשואה, השנייה העולם במלחמת הנאצים פשעי על גרמניה של האחריותלקיחת

בק פולקר שימש 1991-2004 השנים בין הקורבנות. לפיצוי הולמים פתרונות ובמציאת ההנצחה,תחום גרמניה. של הלהט“ב ארגון כדוברגם

13-17(: )מושבים בבונדסטאג פרלמנטריות ויוזמותפעילות 1994-1998- כהונה תקופת ה-13-המושב

מיניים. חד לזוגות הזכויות שוויון נושא את בבונדסטאג בק פולקר הוביל ה-90, שנות בראשיתכבר

המשטר של יהודיים לקורבנות קבוע חודשי פיצוי המבטיח חוק אופוזיציה, כחבר בק, קידםבמקביל בברלין המרכזית האנדרטה הקמת רעיון בגיבוש חלק לקח גם זו בתקופה אירופה. במזרח החייםהנאצי בשואה. היהודיים הנרצחים זכרלהנצחת

Volker Beck MP with Nitzan Horowitz MK in the Knesset1998-2002 ה-14-המושב

הנאצי המשטר מעול סבלו אשר הכפייה לעובדי הפיצויים ומתן ההכרה בנושא בק התמקד זובתקופה הצליח בק פולקר בשואה. שנרצחו אירופה יהודי לזכר האנדרטה הקמת קידום בהמשך כןוכמו רבות בק עסק בנוסף מיניים. חד זוגות של השותפות בברית החוקית ההכרה לידי להביא זובקדנציה השונים. המיעוטים של זכויותיהם למען ובמאבק לגרמניה ההגירה נושא בהסדרת זובתקופה

2002-2005 15-המושב

הירוקים. סיעת של הראשי כמזכיר בק משמש זה ממושבהחל מיניים, חד זוגות של השותפות ברית הסדרת הגירה, בנושאי היתר בין בק פולקר עסק זהבמושב לחיזוק בק פעל כן כמו אזרחים. של האישי המידע להגנת הזכויות ובייחוד הפרט זכויות להגנתחוקים האירופי. לפרלמנט הבונדסטאג בין הפעולה ושיתוףהייצוגיות

RTEmagicC_Schule_05.jpgהמשיך הוא בבונדסטאג. הירוקים סיעת של הראשי כמזכיר לשמש בק שוב נבחר ה-16-17במושבים

אירופה בגרמניה, – והמצפון ההתאגדות הדת, הדיבור, חופש האדם, זכויות ההגירה, נושאי אתלקדם ובסיוע מיעוטים של האפליה כנגד יומי יום באופן בק פועל בנוסף העולם. ברחבי נוספיםובמקומות העולם. ברחבי שונים אדם זכויות וארגוני לפעיליוהגנה

הבאים: הגופים של הנאמנים חבר או המייעצת הועדה כחבר בהתנדבות בק פולקר משמש היתרבין

הנאצי המשטר לקורבנות הסן הפדרלית המדינה של הנזקקים קרן

בשואה שנרצחו אירופה ליהודי הזיכרון קרן

והעתיד“-ברלין האחריות „הזיכרון, קרן

ברלין השואה- מוזיאון של הקרן

פוטסדם – בק לאו קרן

ברלין – היהודי-אמריקני הוועד

דיסלדורף – הגזענות כנגד והתיעוד המידע מרכז

סקסואלים בי הומוסקסואלים, לסביות, של לזכויותיהם הירשפלד-אדי קרן

ברליןוטרנסג’נדרים- גרמניה – והסיוע העזרה קואליציית

קלן – האיידס בתחום והמניעה הסיוע התמיכה, מרכז

2011 מאי אחרון:עדכון

Impressum